Polityka Prywatności

Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych
przedstawiam Państwu Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe
jest Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Plac Jana Pawła II 88/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5993199511, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000670087, zwana dalej
Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: kontakt@pes.edu.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzając dane osobowe zbieram informacje, które są przekazywane bezpośrednio przez
Użytkowników korzystających lub planując skorzystać z usług Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. i strony internetowej. W zależności od tego, której Usługi dotyczy aktywność Użytkownika
możemy przetwarzać następujące informacje:

 1. Osoby kontaktujące się z Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
  Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym poprzez formularz
  kontaktowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, facebook, instagram, przetwarzamy
  dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub odpowiednie załatwienie
  sprawy. W tym celu przetwarzamy dane osobowe m.in. w postaci imienia i nazwiska, adresu
  e-mail, numeru telefonu, dane firmy.
 2. Osoby korzystające ze strony https://pes.edu.pl
  W trakcie odwiedzania strony internetowej Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
  znajdującej się pod adresem internetowym https://pes.edu.pl poza danymi
  przetwarzanymi w ramach kontaktu ze firmą przetwarzamy dane w zakresie adres IP, typ
  przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja geograficzna, adresy URL, odwiedzane strony,
  kliknięte łącza, interakcje użytkownika, żądane adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane
  hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informacje o przeglądaniu zebrane
  za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, które są
  fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na
  żądania. Używamy tych informacji, aby poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność
  użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług.
 3. Osoby korzystające z profili na portalach Facebook oraz Instagram przetwarzamy dane w celu
  promocji, marketingu, oferowania produktów i usług

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Realizując funkcje biznesowe Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przetwarza dane osobowe
w następujących celach:
a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania oferowanych Usług;
b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta, potencjalnego klienta, osoby zainteresowanej
współpracą z Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.;
c) obsługi zgłoszeń, które są kierowane za pośrednictwem strony internetowej (np. przez
formularz kontaktowy), wiadomości e-mail; facebook, instagram; udzielanie odpowiedzi na
zadane pytania;
e) prowadzenia działań marketingowych promujących usługi firmy.
tj. na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na
przetwarzanie danych osobowych, w tym w zakresie numeru telefonu podawanego w
formularzu kontaktowym oraz zgody dotyczącej przekazania oferty handlowej;

b) art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Administratora

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak ich przekazania może
uniemożliwić skuteczną obsługę, kontakt lub wykonanie usługi przez Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, obsługi zgłoszenia,
właściwej obsługi Klienta, jak również przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe pozyskane w celach marketingowo-promocyjnych będą przetwarzane przez okres
przewidziany na potrzeby działalności marketingowo-promocyjnej Administratora lub do czasu
wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy zezwalają nam na to przepisy
prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w
celu ochrony danych i zachowania poufności. W  związku z tym dane Użytkowników mogą być
przekazywane:

 1. podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia
  naszej działalności i wykonują czynności z tym związane;
 2. podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych
  systemów IT oraz zarządzania stroną www, podmiotom serwisującym urządzenia,
 3. Facebook Ireland Limited, w związku z korzystaniem z portali społecznościowych oraz
  promocji działalności Administratora w social mediach tj. Facebook i Instagram.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Z uwagi na fakt przekazania danych
do Facebook Ireland Limited dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego obszaru
Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Każdemu Użytkownikowi, którego dane przetwarzane są przez Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) danych 
 • usunięcia danych 
 • ograniczenia przetwarzania 
 • wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie
  przepisów RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w dowolnej chwili, gdy
  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a
  sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba się znalazła lub dane osobowe
  przetwarzane są na potrzeby marketingu.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

PLIKI COOKIES

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez
przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane
do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane
na przeglądarkę na dłużej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies.
Użytkownik możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies
innych firm i stron trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to
wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na
korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.
Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie
przez Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Strona https://pes.edu.pl wykorzystuje pliki cookie w celu:

 • dopasowania strony do potrzeb Użytkowników;
 • obsługi statystyk strony i prowadzenie analiz;
 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłego działania;
 • optymalizacji korzystania z serwisu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji,
uzupełnienia lub usuwania treści z Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną niezwłocznie
poinformowani.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00