Regulamin Serwisu

www.pes.edu.pl
oraz Platformy szkoleniowej

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu www.pes.edu.pl oraz Platformy
  szkoleniowej będącą częścią składową Serwisu.
 2. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników Serwisu i
  jest dla nich wiążący.
 3. Wobec ustanowienia niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
  a) Administrator/Organizator Kursu/Operator/Sprzedawca – Ole Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pl. Jana Pawła II 88/9, 66-400
  Gorzów Wielkopolski, nr tel.: ……………………; e-mail: kontakt@pes.edu.pl; wpisana do Krajowego
  Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000670087.
  b) Użytkownik/Kupujący/Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu i posiada Konto.
  c) Serwis – strona internetowa www.pes.edu.pl.
  d) Kurs/szkolenie – szkolenie online przygotowane i oferowane do sprzedaży przez Organizatora,
  zawarte na stronie internetowej Serwisu i udostępniane na Platformie Szkoleniowej
  e) Platforma szkoleniowa – moduł Serwisu umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z
  udostępnianych treści szkoleniowych w zakresie danego Kursu.
  f) Konto – podstrona Serwisu przydzielona indywidualnie konkretnemu Użytkownikowi, zawierająca
  jego podstawowe dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania,
  adres do korespondencji, nazwa firmy, adres firmy, nip firmy, ……………, w ramach której Użytkownik
  ma prawo zarządzać zakupionymi Kursami.
  g) Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, w sposób określony
  w §2. Regulaminu.
  h) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Serwisu i zmierzające do
  zawarcia umowy ze Sprzedawcą, zgodnie z jego opisem oraz ceną Kursu.
  i) Dyplom – elektroniczny lub papierowy dokument zawierający informacje o ukończeniu zakupionego
  przez Użytkownika Kursu, wydawany przez Organizatora po ukończeniu Kursu.
  j) Zaświadczenie – zaświadczenie ukończenia Kursu, tj. wydawane przez Organizatora. zgodnie z
  przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 4. Korzystanie z Platformy szkoleniowej jest odpłatne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub Platformy
  Szkoleniowej na czas nieokreślony, celem jego naprawy lub modernizacji.

§2.
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Użytkownik ma prawo składać zamówienia za pośrednictwem Serwisu w nieograniczonym czasie
  dobowym, w zastrzeżeniem przypadków problemów technicznych, które napotyka Serwis.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest założenie Konta na stronie internetowej Serwisu.
 3. Zamówienie nie może być przyjęte w sytuacji, gdy Użytkownik nie zaakceptuje postanowień niniejszego
  Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.
 4. Zamówienie Użytkownik składa w ten sposób, iż:
  a) interesujący go Kurs dodaje do koszyka;
  b) wybiera przycisk „zobacz koszyk”;
  c) dokonuje płatności w formach określonych w §3 ust. 1 Regulaminu.
 1. Zamówienie uznaje się za przyjęte z momentem przesłania Kupującemu na podany przez niego adres
  e-mail potwierdzenia przyjęcia płatności za Kurs przez Sprzedawcę.

§3.
Formy zapłaty

 1. Zapłaty za licencję korzystania z kursów, Użytkownik może dokonać w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem systemu płatności PayU.
 2. Cena podana przy konkretnym Kursie jest ceną obowiązującą w momencie składania Zamówienia i jest
  wiążąca dla każdej ze Stron Umowy sprzedaży.
 3. Nieuiszczenie ceny w terminie określonym przez Sprzedawcę powoduje niedojście Umowy sprzedaży
  do skutku.
 4. Ewentualne dodatkowe prowizje z tytułu płatności określa każdorazowo wybrany przez Kupującego
  system płatności online.
 5. Kupujący ma prawo otrzymać od Sprzedawcy fakturę VAT.
 6. W celu otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązuje się wysłać wiadomość e-mail do Sprzedawcy na
  adres e-mail: kontakt@pes.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie 1 (słownie: jednego) tygodnia od dnia
  dokonania płatności.
 7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.

§4.
Realizacja przedmiotu umowy

 1. Z momentem otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Użytkownik nabywa prawo do uzyskania
  dostępu do Kursu.
 2. Kurs każdorazowo udostępniany jest na Platformie Szkoleniowej.
 3. Organizator zobowiązuje się nie później niż w terminie 24h od momentu autoryzacji płatności z tytułu
  zakupionego Szkolenia, umożliwić Użytkownikowi dostęp do Kursu.
 4. Organizator w celu, o którym mowa w §4. ust. 2. Regulaminu, zobowiązuje się przesłać na podany przez
  Użytkownika adres e-mail dane dostępowe do Platformy szkoleniowej.
 5. Czas dostępu do materiałów szkoleniowych znajdujących się na Platformie jest nieograniczony w
  czasie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się ukończyć Kurs w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu
  zakupu kursu przez Użytkownika pod rygorem utraty prawa do uzyskania Dyplomu oraz
  Zaświadczenia.
 7. Przez pierwsze logowanie Użytkownika należy rozumieć pierwsze wprowadzenie danych dostępowych
  do Platformy szkoleniowej, które uprzednio zostały przesłane przez Organizatora w sposób określony w
  §4. ust. 3. Regulaminu.

§5.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe
  jest Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Plac Jana Pawła II 88/9, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP:
  5993199511, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000670087, zwana dalej
  Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: kontakt@pes.edu.pl
 2. Realizując funkcje biznesowe Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przetwarza dane osobowe w
  następujących celach:
  a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania oferowanych Usług;
  b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta, potencjalnego klienta, osoby zainteresowanej współpracą z
  Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.;
  c) obsługi zgłoszeń, które są kierowane za pośrednictwem strony internetowej (np. przez formularz
  kontaktowy), wiadomości e-mail; facebook, instagram; udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
  d) prowadzenia działań marketingowych promujących usługi firmy.
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie
  danych osobowych, w tym w zakresie numeru telefonu podawanego w formularzu kontaktowym
  oraz zgody dotyczącej przekazania oferty handlowej;
  b) art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, obsługi zgłoszenia,
  właściwej obsługi Klienta, jak również przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowo-promocyjnych będą przetwarzane przez okres
  przewidziany na potrzeby działalności marketingowo-promocyjnej Administratora lub do czasu
  wycofania uprzednio wyrażonej zgody.
 4. Każdemu Użytkownikowi, którego dane przetwarzane są przez Ole Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie
  Wlkp. przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania
  (poprawienia) danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania; wycofania zgody – w zakresie, w
  jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, Użytkownikowi
  przysługuje prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych osobowych – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której
  osoba się znalazła lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu; wniesienia skargi do
  organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
  Umowy sprzedaży.

§6.
Warunki korzystania z Platformy szkoleniowej

 1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej niezbędne jest użytkowanie sprzętu komputerowego
  spełniającego następujące warunki techniczne:
  a) połączenie internetowe o prędkości co najmniej 512 kb/s;
  b) przeglądarka WWW obsługująca pliki cookies;
  c) przeglądarka WWW obsługująca javascript zaktualizowana do najnowszej wersji, np. Google Chrome,
  Opera, Mozilla Firefox, Safari;
  d) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w formacie PDF;
 1. Korzystanie z Platformy szkoleniowej wymaga uprzedniego zalogowania się w sposób określony przez
  Organizatora szkolenia w wiadomości e-mail zawierającej dane dostępowe do Platformy szkoleniowej.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania danych dostępowych do Platformy szkoleniowej oraz
  materiałów szkoleniowych w zakresie zakupionego Kursu osobom trzecim.
 3. Użytkownik każdorazowo zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi indywidualnie, tj, we własnym
  zakresie.
 4. Użytkownik ma prawo przystąpić do testu sprawdzającego dostępnego na Platformie szkoleniowej.
 5. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz informacje w zakresie Kursów objęte są ochroną prawną, a
  wykorzystywanie ich przez Użytkownika w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie
  jako naruszenie praw autorskich. W przypadku ujawnienia zachowania Użytkownika, sprzecznego z
  postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, czy dobrymi obyczajami, Organizator
  podejmie odpowiednie kroki prawne.

§7.
Zaświadczenia oraz Dyplomy o ukończeniu Kursu

 1. Platforma Edukacyjno Szkoleniowa posiada wpis do Ewidencji Szkól i Placówek Niepublicznych
  prowadzonej przez Miasto Gorzów Wielkopolski, na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
 2. Na podstawie powyższego wpisu, Organizator wydaje Użytkownikom zaświadczenia o ukończeniu
  Kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  zgodnie z art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.
  59 z późn. zm.).Szczegółowe informacje w tym zakresie Organizator podaje każdorazowo przy opisie
  danego Kursu.
 3. Zaświadczenia wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19
  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 4. Zaświadczenie z tytułu ukończenia danego Kursu są wydawane, o ile Organizator przewidział ich
  wydanie.
 5. Warunkiem wystawienia Zaświadczenia jest rozwiązanie testów sprawdzających w ramach zakupionego
  Kursu i uzyskanie o najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi na pytania zamknięte oraz prawidłowej
  odpowiedzi na pytanie otwarte.
 6. Odpowiedzi na pytania zamknięte udzielone przez Użytkowników, sprawdzane są automatycznie w
  ramach modułu Platformy szkoleniowej.
 7. Odpowiedzi na pytania otwarte udzielone przez Użytkowników, sprawdzane są w dni powszednie od
  godziny 8 do 16.
 8. W przypadku błędnej odpowiedzi Użytkownika na pytanie otwarte, Organizator poinformuje go o tym
  fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 9. Jeżeli Użytkownik ukończył Kurs z wynikiem pozytywnym, informuje o tym fakcie Organizatora za
  pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Użytkownik z chwilą ukończenia Kursu z wynikiem pozytywnym, nabywa prawo do wydania
  dokumentów potwierdzających ukończenie Kursu, tj. Dyplomu oraz Zaświadczenia.
 11. Organizator wysyła Użytkownikowi dokumenty potwierdzające ukończenie Kursu w sposób wybrany
  przez Użytkownika, tj.:
  a) w formie elektronicznej – wyłącznie skany dokumentów;
  b) za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym.
 12. Organizator zobowiązuje się sporządzić i wysłać dokumenty potwierdzające ukończenie kursu w
  terminie 14 dni roboczych od momentu zaistnienia przesłanki uzasadniającej wydanie dokumentów
  potwierdzających ukończenie Kursu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydanych dokumentach potwierdzających
  ukończenie Kursu, jeżeli błędy te zostały wywołane przez Użytkownika.
 14. Użytkownik ma prawo otrzymać duplikat Zaświadczenia oraz Dyplomu. Koszt wydania duplikatu i
  przesłania na adres korespondencyjny Użytkownika wynosi 25 zł i obejmuje koszty wysyłki.
 15. Celem uzyskania Zaświadczenia, Użytkownik zobowiązuje się podać Organizatorowi takie dane
  osobowe, jak: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres korespondencyjny.

§8.
Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem do Platformy szkoleniowej, Użytkownik zobowiązuje
  się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail:
  kontakt@pes.edu.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania
  wiadomości e-mail.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 4. Użytkownik, który nie zalogował się do Platformy szkoleniowej, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy
  sprzedaży w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia.
 5. W sytuacji, o której mowa w §8. ust 1. Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo zwrotu 100%
  poniesionych kosztów.
 6. W sytuacji, gdy Użytkownik rozpocznie korzystanie z Platformy szkoleniowej, traci prawo do odstąpienia
  od umowy.
 7. Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, iż Użytkownik składa oświadczenie w tym zakresie
  Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@pes.edu.pl
 8. Zwrot kosztów poniesionych przez Użytkownika następuje za pomocą systemu płatności wybranego
  uprzednio przez Użytkownika, przy okazji dokonywania płatności za Kurs.

§9.
Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem, wynikające z tytułu świadczenia usług za
  pośrednictwem Serwisu oraz Platformy Szkoleniowej, będą rozwiązywane w sposób polubowny. W
  przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory te rozwiązywane będą przez sąd właściwy ze względu na
  siedzibę Organizatora.
 2. Strony dopuszczają możliwość wymiany korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Organizator dokłada wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia usług.
 4. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie, bez podania przyczyny.
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu lub Platformy Szkoleniowej zobowiązany jest zapoznać się z
  niniejszym Regulaminem.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz Platformy szkoleniowej równoznaczne jest z akceptacją przedmiotowego
  Regulaminu.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00